Tấm trao đổi nhiệt (Cooling pad)

033 999 2586
033 999 2586